Darmowa dostawa od 615,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin, OWS, OWG

Zobacz link! OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży
Zobacz link! OWG - Ogólne Warunki Gwarancji
Zobacz link! POLITYKA PRYWATNOŚCI 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TMSKLEP.PL
 
Prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.tmsklep.pl jest TM TECHNOLOGIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica 355, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 zł, KRS: 0000144891, NIP: 6772203278, nr BDO: 000006008.
 
Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – przedsiębiorca który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego tmsklep.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.tmsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy TM Technologie Sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zainteresowanego nabyciem Towaru, określające w szczególności jego rodzaj i ilość;
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - oświadczenie woli TM Technologie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj, ilość Towaru, cenę i warunki dostawy;

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.tmsklep.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.tmsklep.pl, prowadzony jest przez TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy k/Krakowa, 32-084 Morawica 355, NIP: 677-22-03-278, Regon: 356588026, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 144891 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50.000 zł, nr BDO: 000006008.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz otrzymywania Potwierdzenia zamówienia;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  - tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  - Internet Explorer w wersji 7.x lub nowszej, lub
  - Firefox w wersji 3.x lub nowszej, lub
  - Opera w wersji 11.x lub nowszej, lub
  - Chrome w wersji 16.x lub nowszej.

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tmsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Nie wpływa to jednak na właściwość Towarów.
 10. Towary promocyjne, wyprzedażowe, bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z prezentowanego asortymentu niektórych Towarów.

 
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym nr Regon.
 4. TM Technologie Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TM Technologie Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TM Technologie Sp. z o.o.;

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TM Technologie Sp. z o.o.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TM Technologie Sp. z o.o.;
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w celu dokonania transakcji sprzedaży Towaru;
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 8. Prosimy o przemyślane zakupy. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów, za wyjątkiem gdy zwrot następuje w wyniku realizacji prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 8 nin. Regulaminu.

 
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.sklep.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 4. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  - przedmiotu zamówienia;
  - jednostkowej oraz łącznej ceny netto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  - wybranej metody płatności;
  - wybranego sposobu dostawy;
  - czasu dostawy;

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TM Technologie Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, stanowiącą Potwierdzenie złożenia zamówienia, albo odmowę przyjęcia zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży o treści zgodnej z Regulaminem zawierana jest w języku polskim.

 
Dostawa

 1. Dostawa Towarów dokonywana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy, do których uiszczenia zobowiązany jest Klient, zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Klient może także odebrać towar w siedzibie TM Technologie.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 30 dni roboczych, licząc od dnia Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tmsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie umowy Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie jej do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

 
Ceny i metody płatności

 1.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Do ceny netto dolicza się podatek VAT według obowiązującej na dzień zawarcia umowy wysokości. Klient ma obowiązek uiścić cenę brutto.
 2. Klient uiszcza cenę przelewem na numer konta bankowego podany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze VAT.

 
Reklamacje

 1. Klient może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres: Morawica 355, 32-084 Morawica, mailowo pod adres reklamacje@tmsklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane (imię, nazwisko i pełną nazwę firmy), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. TM Technologie Sp. z o.o. zobowiązuje się do ustosunkowania się do  każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać komplet dołączonych do towaru akcesoriów.
 5. TM Technologie poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji przedstawi uzasadnienie swojego stanowiska.

 
Szczególne regulacje dotyczące Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego

 1.  Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku  umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Aby skorzystać z ww. prawa Klient zobowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać na przykład wysłane mailem na adres: reklamacje@tmsklep.pl, przez formularz kontaktowy na stronie Sklep lub pocztą na adres siedziby TM Technologie sp. z o.o. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną TM Technologie niezwłocznie przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy TM Technologie zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez Klienta koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TM Technologie sp. z o.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. TM Technologie sp. z o.o. ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. TM Technologie dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzeczy należy odesłać lub przekazać na adres: TM Technologie Sp. z o.o. 32-084 Morawica 355, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym TM Technologie sp. z o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w Sklepie jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawica 355 , 32-084 Morawica 355 („Administrator”).
 2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Podstawą prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
  1. realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci konta i umożliwienia  korzystania ze związanych z nim funkcjonalności, w tym składania i realizacji zamówień na oferowane produkty, obsługi Twoich zamówień oraz ich dostaw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacja spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku wystawienia dowodu zakupu produktów i prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej zakupów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

                                                     i.     prowadzenia analiz procesów zakupowych Klientów Sklepu, dla potrzeb ulepszania funkcjonalności i usług Sklepu,
                                                   ii.     prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację naszej pracy, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
                                                  iii.     ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy administratora, dostawcy usług IT, obsługa prawna, obsługa finansowa, firma zajmująca się profesjonalnie niszczeniem dokumentów.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń reklamacyjnych oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania, z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Postanowienia końcowe

 1. TM Technologie Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TM Technologie Sp. z o.o. a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TM Technologie Sp. z o.o., z wyłączeniem przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna wskazana w pkt 8.1 nin. Regulaminu.  W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna wskazana w pkt 8.1. Regulaminu sąd właściwy ustala się na podstawie przepisów ogólnych. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. TM Technologie uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.
pixelpixel