Darmowa dostawa od 615,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TMSKLEP.PL 

 

  

Prowadzącym sklep internetowy jest TM TECHNOLOGIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica 355, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50000 zł, KRS: 0000144891, NIP: 6772203278.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – przedsiębiorca który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego tmsklep.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.tmsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy TM Technologie Sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zainteresowanego nabyciem Towaru, określające w szczególności jego rodzaj i ilość;

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - oświadczenie woli TM Technologie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj ilość towaru, cenę i warunki dostawy;

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.tmsklep.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.tmsklep.pl, prowadzony jest przez TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy k/Krakowa, 32-084 Morawica 355, NIP: 677-22-03-278, Regon: 356588026, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 144891 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50.000 pln.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz otrzymywania Potwierdzenia zamówienia;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7.x lub nowszej, lub

b.) Firefox w wersji 3.x lub nowszej, lub

c.) Opera w wersji 11.x lub nowszej, lub

d.) Chromew wersji 16.x lub nowszej.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tmsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.9. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Nie wpływa to jednak na właściwość Towarów. Towary promocyjne, wyprzedażowe, bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

2.10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Towarów, w szczególności tych które podlegają wycofaniu z oferty handlowej.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym nr Regon.

3.4. TM Technologie Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TM Technologie Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TM Technologie Sp. z o.o.;

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TM Technologie Sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TM Technologie Sp. z o.o.;

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w celu dokonania transakcji sprzedaży Towaru;

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

3.8.Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawica 355 , 32-084 Morawica 355 („Administrator”). Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do nawiązania kontaktu oraz realizacji zamówienia. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy administratora, dostawcy usług IT, obsługa prawna, obsługa finansowa, firma zajmująca się profesjonalnie niszczeniem dokumentów. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

4. Prosimy o przemyślane zakupy. Sklep nie przyjmuje zwracanego towaru.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.sklep.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia;

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny netto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c.) wybranej metody płatności;

d.) wybranego sposobu dostawy;

e.) czasu dostawy;

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TM Technologie Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, stanowiącą Potwierdzenie złożenia zamówienia, albo odmowę przyjęcia zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży o treści zgodnej z Regulaminem zawierana jest w języku polskim.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów dokonywana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy, do których uiszczenia zobowiązany jest Klient, zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Klient może także odebrać towar w siedzibie TM Technologie.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 30 dni roboczych, licząc od dnia Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tmsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie umowy Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie jej do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Do ceny netto dolicza się podatek VAT w&nbspobowiązującej na dzień zawarcia umowy wysokości. Klient ma obowiązek uiścić cenę brutto.

6.2. Klient uiszcza cenę przelewem na numer konta bankowego podany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze VAT.

 

VII. Reklamacje

7.1. Klient może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres: Morawica 355, 32-084 Morawica, mailowo pod adres reklamacje@tmsklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane (imię, nazwisko i pełną nazwę firmy), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

7.3. TM Technologie Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeśli reklamacja dotyczy Towarów – w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia do TM Technologie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. TM Technologie Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z&nbspaktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TM Technologie Sp. z o.o. a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TM Technologie Sp. z o.o.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. TM Technologie uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen. Klient będzie informowany o&nbspkażdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

pixelpixel